واردات و فروش و اجرای کلیه محصولات مربوط به انرژی خورشیدی در زمینه تولید برق، گرمایش و تهویه متبوع( آب گرم و هوای گرم) سرمایش( چیلر های خورشیدیAbsorption). به عنوان نماینده رسمی از آلمان