نام شرکت: صنایع الکترونیک فاران
مدیر عامل: حمید رضا ادیبی
نوع شرکت: سهامی خاص
تاریخ ثبت: ۱٣٦٨-٠٧-۲٨ صندوق پستی: ۱٦۵٧۱٦٧۱٣۵
تلفن: تلفن : (۱٠ خط) (٠۲۱) ٧٦۲۵٠٨۱٨ پست الکترونیک: adv@farancorp.com
فکس: (٠۲۱) ٧٦۲۵٠٨۲٨ وب سایت: www.farancorp.com
آدرس: تهران – اتوبان شهید بابایی - آزاد راه تهران پردیس - پارک فناوری پردیس – خیابان نوآوری ۲٠ – ساختمان فاران
معرفی شرکت پروژه های اجرا شده پروژه های در حال اجرا

پروژه های اجرا شده:

نام پروژه: 80کیلو وات برق منطقه ای غرب
مدت زمان اجرا:
کارفرما: برق منطقه ای غرب
تاریخ شروع: 1392-12-05
تاریخ اتمام: 1393-01-17
محل انجام پروژه: کرمانشاه - کردستان - ایلام
توضیحات:
نام پروژه: 50کیلووات توزیع برق کرمانشاه
مدت زمان اجرا:
کارفرما: توزیع برق کرمانشاه
تاریخ شروع: 1389-09-03
تاریخ اتمام: 1391-03-15
محل انجام پروژه:
توضیحات:
نام پروژه: 20کیلو وات پژوهشگاه صنعت نفت
مدت زمان اجرا:
کارفرما: پژوهشگاه صنعت نفت
تاریخ شروع: 1390-08-04
تاریخ اتمام: 1390-09-30
محل انجام پروژه:
توضیحات:
نام پروژه: 20کیلو وات دانشگاه رازی کرمانشاه
مدت زمان اجرا:
کارفرما: دانشگاه رازی کرمانشاه
تاریخ شروع: 1390-09-20
تاریخ اتمام: 1391-03-10
محل انجام پروژه:
توضیحات:
نام پروژه: 20کیلووات دانشگاه سیستان و بلوچستان
مدت زمان اجرا:
کارفرما:
تاریخ شروع: 1390-10-29
تاریخ اتمام: 1391-03-20
محل انجام پروژه:
توضیحات:
نام پروژه: 20کیلو وات دانشگاه خلیج فارس
مدت زمان اجرا:
کارفرما:
تاریخ شروع: 1391-11-24
تاریخ اتمام: 1394-06-27
محل انجام پروژه:
توضیحات:
نام پروژه: 20کیلووات دانشگاه کاشان
مدت زمان اجرا:
کارفرما:
تاریخ شروع: 1390-11-09
تاریخ اتمام: 1391-05-02
محل انجام پروژه:
توضیحات:
نام پروژه: 20کیلو وات توزیع برق اصفهان
مدت زمان اجرا:
کارفرما:
تاریخ شروع: 1391-04-17
تاریخ اتمام: 1391-06-01
محل انجام پروژه:
توضیحات:
نام پروژه: 20کیلو وات سایت BTS مخابرات ایلام
مدت زمان اجرا:
کارفرما:
تاریخ شروع:
تاریخ اتمام:
محل انجام پروژه:
توضیحات:
نام پروژه: 11کیلووات توزیع برق کردستان
مدت زمان اجرا:
کارفرما:
تاریخ شروع: 1390-07-12
تاریخ اتمام: 1390-12-27
محل انجام پروژه:
توضیحات:
نام پروژه: 10کیلو وات توزیع برق اهواز
مدت زمان اجرا:
کارفرما:
تاریخ شروع: 1391-05-02
تاریخ اتمام: 1391-07-13
محل انجام پروژه:
توضیحات:
نام پروژه: 4کیلووات پاسگاه مرزی اردبیل
مدت زمان اجرا:
کارفرما:
تاریخ شروع:
تاریخ اتمام:
محل انجام پروژه:
توضیحات:
نام پروژه: 4کیلو وات آب و فاضلاب اراک
مدت زمان اجرا:
کارفرما:
تاریخ شروع:
تاریخ اتمام:
محل انجام پروژه:
توضیحات:
نام پروژه: 2کیلو وات دانشگاه فردوسی مشهد
مدت زمان اجرا:
کارفرما:
تاریخ شروع:
تاریخ اتمام:
محل انجام پروژه:
توضیحات: